Vypočtěte odpor, proud či napětí

Hodnotu kterou chcete vypočítat nechte prázdnou.

Napětí ve voltech:

Proud v ampérech:

Odpor v ohmech:

Nebo vypočtěte proud a odpor z napětí a příkonu:

Napětí ve voltech:

Příkon ve watech: